MAKALAH STUDY AL-QUR’AN

MAKALAH STUDY AL-QUR’AN Al-Qur’an merupakan wahyu Allah dengan alasan  : 1.        Keontetian/keaslian Al-Qur’an 2.        Kelebiha... thumbnail 1 summary

MAKALAH STUDY AL-QUR’AN


Al-Qur’an merupakan wahyu Allah dengan alasan :
1.       Keontetian/keaslian Al-Qur’an
2.       Kelebihan Al-Qur’an dibandingkan dengan kitab aslinya,yang terdapat dalam aspek isinya maupun aspek bahasanya.
3.       Nabi Muhammad SAW sangat dipercaya (al amin )
4.       Nabi Muhammad adalah ummi ( tidak bisa menulis dan memebaca )
5.       Tidak ada bukti syari’ah bahwa Nabi Muhammad belajar kepada orang lain.
6.       Wahyu turun berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan.

Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an
a.      Pada Masa Nabi Muhammad SAW
b.     Ayat-ayat Al-Qur’an masih berserahkan dalam bentuk tulisan-tulisan diatas pelapah kurma, lempengan batu dan kepingan tulang, disamping terpelihara dalam hafalan para sahabat.
c.      Pada Masa Abu Bakar
d.     Banyak penghafal dan penulis yng gugur dalam medan perang maka atas usul Umar ayat-ayat Al-Qur’an yang masih berceceran dihimpun dalam mushaf an disimpan dirumh Abu Bakar.
e.      Pada Masa Umar bin  Khattab
f.       Pada masa ini mushaf tersebut diimpan dirumahnya.
g.     d.      Pada Masa Utsman bin Affan
h.      Pada maa Utsman dilakukan penulisan kembali karena adanya yang tidak standar yang dilakukan oleh non arab. Setelah tersusun rapi dan sudah disempurnakan kemudian di cetak atau diperbanyak.

Wilayah kajian Al-Qur’an meliputi
1.       Ilmu maki dan madani :
Makiyah merupakan ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke madinah, adapun madaiyah merupakan ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah di Madinah walaupun bukan turun di madinah.
Ciri-cii surat makiyah dan madaniyah

MAKIYAH
MADANIAH
Ayat-ayat rata pendek
Mengandung ketentuan faroid dan had
Mengisahkan tetang nabi adam dan iblis
Mengandung sindiran-sindiran kepada orang munafik
Ada sajdah dan surat-suratya bayak yang dimulai dengan huruf potongan atau pembukaan
Mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitab.
2.       Ilmu nasikh wa al mansukh
Nasakh merupakan pembatalan hokum yang telah ada dan diganti dengan hokum yang baru.
3.       Ilmu cara-cara menulis Al-Qur’an
a.      Al hadzf
b.     Al ziyadah
c.      Hamzah
d.     Badal
e.      Washol
f.       Kata yang dapat dibaca dua bunyi.
4.       Ilmu yang menerangkan ayat-ayat muhkamah dan mutasyabih
Muhkam merupakan ayat yang jelas maksudnya yang tidak mengandung kemungkinan nasakh.Mutasyabih merupakan ayat yang tersembunyi maknanya,tidak diketahui makni aqli maupun naqlinya.
5.       Ilmu Amthal Al-Qur’an
a.      Faedah amthal
Amthal lebih berpengaruh pada jiwa,lebih efektif dalam memberikan nasihat,lebih kuat dalam memberikan peringatan dan dapat memuaskan hati.
b.     Macam-macam Amthal
ü  Al-Amthal Al- Musharrahah
ü  Al-Amthal Al-Kaminah
ü  Al-Amthal Al-Murshalah
6.       Ilmu Aqsam Al-Qur’an
Ilmu yang mempelajari tentang umpah-supah yang terdapat dalam ayat Al-Qur’an. Faedah qasham dalam Al-Qur’an ( taukid,tahqiq,muqqasambih,muqsham alaih )
7.       Kandungan Al-Qur’an
( Aqidah,Ibadah.Akhlak,ilmu tentang munasabain )
Tafsir Al-Qur’an merupakan suatu penerjemahan isi kandungan ayat-ayat Al-Qur’an.

Metode Tafsir
Ø  Metode Tafsir Tahlili
Suatu metode tafsir yang mufasirnya menjelaskan kandungan Al-Qur’an  dengan memeperhatikan runtutan sesuai dengan mushaf.
Ø  Metode Tafsir Muqaran
Suatu metode tafsir Al-Qur’an yang dilakukan dngan cara membandingkan ayat Al-Qur’an yang satu dengan yang lain.
Ø  Metode Tafsir Ijmali
Cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan menunjukkan kandungan makna yang terdapat pada suatu ayat secara global.
Ø  Metode TafsirMaudu’i
Ø  Metode Tafsir Kulli

Ø  Metode Kombinasi Tematik dan Holistik