MAKALAH SEJARAH DAN PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I

MAKALAH  SEJARAH DAN PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I     A.     PENDAHULUAN Imam syafi’i merupakan salah seorang ulama yang sangat masyhur.... thumbnail 1 summary

MAKALAH SEJARAH DAN PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I

Makalah Sejarah dan Pemikiran Imam Syafi'i
    A.    PENDAHULUAN
Imam syafi’i merupakan salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan, dan mengagungkannya. Imam asy-Syafi’i merupakan seorang tokoh Islam yang mempunyai nama yang cukup besar dalam menghulurkan sumbangan dan kemaslahatan (kebaikan) terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada seluruh umat Islam. Ketinggian ilmunya melebihi pujian yang diucapkan kepadanya. Penguasaan ilmu pengetahuannya yang bersumberkan kepada rujukan al-Quranul karim dan Sunnah Nabi amat disegani oleh pihak kawan maupun lawan.
Kehebatan Imam asy-Syafi’i amat menonjol dan tersohor sebagai seorang pelopor dan perumus pertama metodologi hukum Islam mengikut furuk (cabang) ilmu pengetahuan. Ushul fiqh (metodologi hukum Islam) ‘lahir’ setelah Imam Syafi’i menulis karya-karyanya yang begitu hebat dan amat menakjubkan dalam dunia keilmuan Islam dan Barat. Pada masa kini, Mazhab Syafi’i telah diikuti, diamalkan dan dijadikan panduan serta pedoman oleh 28% umat Islam seluruh dunia. Malah, merupakan mazhab yang kedua terbesar pengikutnya setelah Mazhab Hanafi.

    B.     PEMBAHASAN
Imam Syafi’i dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M).  Beliau dilahirkan di Guzzah wilayah Asqalan yang letaknya di dekat pantai Lautan Putih (Laut Mati) sebelah tengah Palestina (Syam) dan ibunya telah menamakan beliau dengan nama “Muhammad”, maka berselang beberapa hari kemudian sampailah berita dari Baghdad yang menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah telah wafat, dan telah dimakamkan di Rashafah, Baghdad sebelah Timur.
Riwayat yang lain menerangkan bahwa ketika itu oleh para family Imam Syafi’i telah diadakan perhitungan bahwa hari wafatnya Imam Abu Hanifah itu adalah tepat dengan hari kelahiran beliau. Dengan riwayat ini, maka sebagian ahli tarikh mencatat bahwa hari lahir Imam Syafi’i itu adalah bertepatan dengan hari wafat Imam Hanafi.[1]
Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin Saib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muththalib bin Abdu Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasul dan kakek yang kesembilan dari as-Syafi’i. Dengan ini jelaslah bahwa beliau ini adalah keturunan dari bangsa Arab Quraisy.[2]




[1] Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996, hal.149
[2] Ibid, hal.150